start > blog > jako?? o?wietlenia

Jako?? o?wietlenia


Lampka na biurko

Prawid?owy uk?ad u?o?enia cia?a podczas siedzenia.

Jako? o?wietlenia czyli strumie? i barwa ?wiat?a w miejscu naszej pracy, nauki

Parametry techniczne nie zawsze s? zrozumia?e dla zwyk?ego u?ytkownika. Producenci czy sklepy chwal? si? nimi. Nie ka?dy z nas jest elektrykiem, aby j?zyk techniczny zrozumie?. Czasami aby zadba? o swoje samopoczucie i zdrowie warto pozna? kilka poj??. Trzeba pami?ta? ?e ?wiat?o wp?ywa na nastrj, emocje, mo?e tak?e regulowa? rytm ca?odobowy funkcjonowania naszego organizmu, p?ywa? na stan fizjologiczny i psychologiczny cz?owieka. Dlatego mo?e z braku odpowiedniej ilo?ci ?wiat?a naturalnego w zim? jeste?my przygn?bieni a na wiosn? bardzo si? o?ywiamy. Je?eli producent unika podawania parametrw produktu nie warto kupowa? takiego o?wietlenia. Zw?aszcza je?eli dotyczy to o?wietlenia energooszcz?dnego w ktrym zastosowane s? LEDY. Dawno, dawno temu ... no raptem 20 lat temu ... by?y tylko ?arwki tradycyjne i halogeny. A sposb odczytywania parametrw ?rde? ?wiat?a by? bardzo prosty. By? tylko jeden parametr - moc. Jednostk? mocy jest wat (W). Ledy i ich odmiany to zupe?nie inny temat. Aby wybra? LEDY o dobrych parametrach albo musimy kupi? kilka odmian i sprawdzi? wizualnie czy jest to odpowiedni produkt dla nas, lub uwzgl?dni? kilka parametrw. Postaram si? w prosty sposb pokaza? parametry jakie nas b?d? interesowa?.

Zarys podstawowy:

Na rynku mamy wiele ta?m ledowych renomowanych firm jak i mniej znanych. Ich jako?? tak?e jest r?na. Je?eli chcemy mie? pewno??, ?e produkt po?wieci nam d?ugo - zadbajmy aby ta?my posiada?y stosowne atesty CE i ROHS. Atesty zawsze pozwalaj? na doz? wi?kszej pewno?ci ?e produkty s? wytwarzane prawid?owo i o powtarzalnych w?a?ciwo?ciach oraz s? przetestowane pod wzgl?dem ?ywotno?ci.

Strumie? ?wietlny:

"Strumie? ?wietlny - wielko?? fizyczna z dziedziny fotometrii wizualnej okre?laj?ca ca?kowit? moc ?wiat?a emitowanego z danego ?rd?a ?wiat?a mog?cego wywo?a? okre?lone wra?enie wzrokowe. Wielko?? t? okre?la si? na podstawie stopnia oddzia?ywania ?wiat?a na oko standardowego obserwatora. Strumie? ?wietlny charakteryzuje czu?o?? ludzkiego oka, co nie oznacza, ?e ?wiat?o o dwukrotnie wi?kszym strumieniu jest rejestrowane przez cz?owieka jako dwukrotnie ja?niejsze"
?rd?o: Wikipedia

Strumie? ?wiat?a to sposb okre?lenia czy ?rd?o ?wiat?a ?wieci jasno czy nie jasno. Jednostk? pomiarow? jest lumen (lm). Jest to dla wa?ny parametr, ktry nie zawsze jest podawany. Faktycznie okre?la on jak odbieramy dane ?rd?o ?wiat?a. Aby zobrazowa? strumie? ?wiat?a przedstawiam pomiar starych ?rde? ?wiat?a i warto?ci w lumenach.

?arwka przezroczysta:
25 W E27 - 150 v 220 lm
40 W E27 - 280 v 415 lm
60 W E27 - 450 v 710 lm
75 W E27 - 750 v 935 lm
100W E27 - 1300 v 1580 lm
?arnik halogenowy
35W GY6,35 - 490 v 680 lm
50W GY6,35 - 700 - 1000 lm

Nat??enie o?wietlenia:

Jest jeszcze jeden parametr cz?sto zamiennie stosowany i podawany na opakowaniu to nat??enie o?wietlenia. Jest jeden z parametrw okre?laj?cy ile tak naprawd? tego strumienia ?wiat?a pada na powierzchni? 1m. Jednostk? pomiarow? jest lux (lx). W Polsce s? odpowiednie normy - najnowsza jak? uda?o mi si? odszuka? to PN-EN 12464-2:2014-05, ktre opisuj? nat??enie o?wietlenia na r?nych stanowiskach pracy.

Dla orientacji - wed?ug normy PN-EN 12 464-1: 2004 zalecane nat??enie o?wietlenia:
rozpoznanie rysw twarzy - 20 lx
wykonywanie prostych czynno?ci - 50 lx
ku?nia (kucie swobodne) - 200 lx
obs?uga komputera, prace biurowe - 500 lx
monta? precyzyjny, mikromechanika, zak?ad jubilerski - 1000 lx


oraz dla porwnania (warto?ci orientacyjne zalezne od r?nych czynnikw, np.: pory roku i dnia, stopnia zachmurzenie czy czysto?ci powietrza):
?wietlenie powierzchni ziemi przez Ksi??yc w pe?ni w pogodn? noc - 0,2 lx
o?wietlenie uliczne w nocy - 5 lx
pomieszczenie od zacienionej strony w ?rodku dnia - 300 lx
?wietlenie s?oneczne terenu na zewn?trz (zachmurzone niebo) - 5000 lx
s?oneczny letni dzie? (czyste niebo) - 100 000 lx
?rd?o: Wikipedia

Temperatura barwowa:

Temperatura barwowa - kolor ?wiat?a. Ile ?rde? tyle definicji. Jednak ?wiat?o dzienne (s?oneczne) w zale?no?ci od pory roku i godziny pomiaru ma r?n? temperatur? barwow?. Tak samo nasze ledy mo?emy spotka? o r?nej barwie od zimno bia?ej do ciep?ej barwy. Jednostk? pomiaru jest Kelwin (K). Aby znowu wyobrazi? sobie t? temperatur? barwow? pos?u?ymy si? r?nymi ?rd?ami ?wiat?a.

Temperatura barwowa o?wietlenia

r?ne temperatury barwowe i ?rd?a ?wiat?a

Najlepszym dla nas kolorem jest neutralny. Najlepiej rozr?niamy kolory i nie m?czymy si? nam wzrok przy intensywnej pracy. Lampki na biurko posiadaj? diody o ?wietle z pogranicza ?wiat?a neutralnego i zimno bia?ego. W nadstawkach my stosujemy neutralne o temperaturze barwowej 4200 K i 1300 lm.

K?t ?wiecenia:

K?t ?wiecenia - ten parametr raczej potrzebny jest nam w przypadku ulokowania ?rd?a ?wiat?a blisko miejsca pracy. Wiadomo im wy?ej umie?cimy ?rd?o ?wiat?a tym wi?ksz? powierzchni? o?wietlimy. Ale im ni?ej b?dzie ?rd?o ?wiat?a wtedy wi?kszy k?t pozwoli na o?wietlenie po??danej powierzchni.

Podane parametry mo?e troch? u?atwi? i zobrazuj? nam poj?cia z jakimi mo?emy si? spotka? przy wyborze o?wietlenia LEDowego. Wi?cej o o?wietleniu mo?na poczyta? na http://lwiki-pl.blogspot.com/

... takie meble regulowane - tylko w LWIKI.

Kontakt z Nami

Zawsze do dyspozycji o dowolnej porze.

Zawsze mozemy zaproponowac indywidualne rozwiazania.

  • Adres siedziby:
    LWiki Sp. z o.o. ul. Poziomkowa 2a, 05-090 Raszyn Polska
  • NIP: 534 252 29 16
  • KRS: 0000 626 999
  • REGON: 364 921 815 00000
  • Telefon: 515 0 79 79 0
  • Email: info@lwiki.pl
  • strona firmowa: www.Lwiki.pl
  • strona produktowa: www.Lwiki.com.pl