start > ?ˇ?ka > rodzaje ?ˇ?ek

Rodzaje ?ˇ?ek

lozko-rosnace

?ˇ?ko rosn?ce - NOWO??

Produkt powsta? z my?l? o osobach, ktˇre nie dysponuj? zbyt du?? powierzchni? w pokoju dziecinnym. ?ˇ?ko tradycyjne jest znacznie bardziej wygodne i zdrowe dla dziecka ni? tapczan. Bior?c pod uwag?, ?e w ka?dym wieku dziecka przestrze? u?ytkowa i jego przeznaczenie zmienia si?. Zmienia si? tak?e d?ugo?? ?ˇ?ka. Regulacja d?ugo?ci i zyskanie dodatkowego miejsca nabiera znaczenia. Ma?e dzieci potrzebuj? przestrzeni do zabawy, do budowania zamkˇw z klockˇw, do zabawy lalkami lub uk?adania puzli. Na tym etapie rozwoju dziecka mo?emy ustawi? ?ˇ?ko o d?ugo?ci 120 cm lub 140 cm. W wieku m?odzie?czym zabawy na dywanie zanikaj?. Tym samym wzrost naszej pociechy wymaga ju? innego ustawienia ?ˇ?ka. Do dyspozycji mamy kolejne ustawienia 160, 180 lub 200 cm. Dzi?ki temu produkt staje si? uniwersalny na ka?dym etapie rozwoju naszego dziecka.

Szuflady w ?ˇ?ku

Szuflady w ?ˇ?ku s? g??bokie i obustronne.

Jedn? z wa?nych cech ?ˇ?ka jest jego wysoko??. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja ?ˇ?ka pozwala na minimalizacj? wysoko?ci, ktˇra wynosi 40,5 cm w najni?szym punkcie konstrukcji. Pozwala to najm?odszym u?ytkownikom na swobodne i samodzielne korzystanie z ?ˇ?ka. Wysoko?? ma znaczenie, je?eli u?ytkownikiem jest ma?e dziecko a jednocze?nie oczekujemy g??bokich szuflad, w ktˇre mo?na wyposa?y? nasze ?ˇ?ko. Wewn?trzna cz??? szuflady czyli u?ytkowa posiada ponad 22 cm g??boko?ci. Szuflady mo?na stosowa? jako miejsce do przechowywania po?cieli ale tak?e jako szuflad? na zimowe lub letnie ubrania. Mo?e stanowi? dodatkow? przestrze? na przechowywanie zabawek dziecka. Szuflady s? tak skonstruowane, ?e dzieci wchodz?c do nich nie uszkodz? konstrukcji szuflady. D?ugo?? szuflad i g??boko?? czyni? je jednymi z najwi?kszych szuflad na rynku przy tak niskiej wysoko?ci ?ˇ?ka.

Bezpieczne kraw?dzie ?ˇ?ka

Bezpieczne kraw?dzie ?ˇ?ka.

?ˇ?ko jest obustronne. Mo?na je ustawi? pod ?cian? z lewej strony, z prawej lub na ?rodku pokoju. Szuflady wysuwaj? si? w obie strony.

?ˇ?ko projektowane w ?agodnych liniach i zaokr?gleniach aby unikn?? niebezpiecznych elementˇw zewn?trznych jak ostre kraw?dzie i naro?niki.
?ˇ?ko nieregulowane

?ˇ?ko nie regulowane

?ˇ?ko nieregulowane

Dla osˇb ktˇre nie potrzebuj? regulacji mamy propozycj? ?ˇ?ka o sta?ych parametrach. Wiedz?c jaki rozmiar ?ˇ?ka jest nam niezb?dny, mo?na zamˇwi? ram? ?ˇ?ka o wymiarach zewn?trznych 125, 145, 165, 185, 205 cm. i szeroko?ci 65, 75, 85, 95 cm. W zale?no?ci od wymiarˇw naszego ?ˇ?ka dobieramy materac. Materace dost?pne na rynku s? o wymiarach ustandaryzowanych. Do naszego ?ˇ?ka b?dziemy potrzebowa? materac o 5 cm mniejszy (w d?ugo?ci i szeroko?ci) od wybranego rozmiaru ramy.


?ˇ?ko nieregulowane proste

?ˇ?ko profilowane

?ˇ?ko proste profilowe.

Prostym i minimalistycznym rozwi?zaniem jest ?ˇ?ko proste. Cech? takich ?ˇ?ek jest proste rozwi?zanie pasuj?ce do ka?dego wn?trza. Wymiar ramy jest dost?pny we wszystkich mo?liwych wymiarach jakie b?dziemy potrzebowa? aby wstawi? wybrany materac. System ramowy zapewnia nam stabiln? konstrukcj?. Wysoko?? ?ˇ?ka tak?e mo?e by? dostosowana do indywidualnych potrzeb u?ytkownika. Od bardzo niskiej konstrukcji (nisko profilowe) wynosz?cej zaledwie 16 cm do ?ˇ?ek (wysoko profilowych) wynosz?cych 50 cm. ?ˇ?ka o konstrukcji nisko profilowej nadaj? si? dla dzieci jak i dla m?odych par, tak wysoko profilowe zalecane s? dla osˇb w starszym wieku. Osoby te mog? mie? trudno?? ze schylaniem si?, a siadanie na niskich ?ˇ?kach powoduje problem ze wstawaniem.

Kontakt z Nami

Zawsze do dyspozycji o dowolnej porze.

Zawsze mozemy zaproponowac indywidualne rozwiazania.

  • Adres siedziby:
    LWiki Sp. z o.o. ul. Poziomkowa 2a, 05-090 Raszyn Polska
  • NIP: 534 252 29 16
  • KRS: 0000 626 999
  • REGON: 364 921 815 00000
  • Telefon: 515 0 79 79 0
  • Email: info@lwiki.pl
  • strona firmowa: www.Lwiki.pl
  • strona produktowa: www.Lwiki.com.pl